ul. Młynowa 50, 11-700 Mrągowo
+48 501 305 555
biuro@mrongoville.pl

Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2021

Miasteczko Westernowe Mrongoville - Wyjątkowa rozrywka na Warmii i Mazurach

Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2021

Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/2021

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro, realizowane: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 288 z późn. zm.).

I.   Zamawiający:

Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie przy ul. Mikołaja Kopernika 11.

Reprezentowana przez Radosława Nowosielskiego – Dyrektora Zarządu 

adres korespondencyjny/osoba do kontaktu:

ul. Mikołaja Kopernika 11, 10-700 Mrągowo

tel. 502 538 766 /Radosław Nowosielski/

biuro@mrongoville.pl

   II.   Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie wraz z montażem reklam zewnętrznych w Miasteczku Westernowym Mrongoville, przy ul. Młynowej 50 w Mrągowie, wg poniższego zakresu:

Zakres zamówienia publicznego:

  1. Zaprojektowanie i wykonanie reklamy „MRONGOVILLE WESTERN CITY” na nasypie Miasteczka Westernowego, wg poniższej specyfikacji:

– litery MRONGOVILLE wykonane z płyty typu dibond o wysokość liter 200 cm,

– litery WESTERN CITY wykonane z płyty typu dibond o wysokość liter 70 cm,

– sylwetka jeźdźca na koniu wykonana z płyty typu dibond o wysokość 200 cm,

– dwie gwiazdy wykonane z płyty typu dibond z lewej i prawej strony napisu MRONGOVILLE,

– litery, sylwetka jeźdźca oraz gwiazdy wykonane w kolorze białym, montowane na konstrukcji metalowej w kolorze czarnym, osadzone na fundamencie betonowym w ziemi. Odległość reklamy
od gruntu ok. 50 cm,

– całość podświetlana czteroma halogenami LED, zasilana przewodem podziemnym z puszkami elektrycznymi i włącznikiem zmierzchowym.

– niezbędne prace projektowe i wykonawcze (w tym ziemne i elektryczne).

2. Zaprojektowanie i wykonanie reklamy RESTAURACJI EL DORADO, wg poniższej specyfikacji:

– zamalowanie napisu na budynku restauracji „Tawerna pod pijaną zgrają” farbą zewnętrzną w kolorze tynku,

– zaprojektowanie i wykonanie szyldu/reklamy „RESTAURACJA EL DORADO”,

– wykonanie wraz z ew. montażem reklamy zewnętrznej na budynku (w miejscu dotychczasowej).

III. Termin realizacji zamówienia publicznego:

Od momentu podpisania umowy do 30 kwietnia 2021 r.

IV.  Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
    technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b. sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewniająca wykonanie zamówienia;
d. niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

V. Wymagania dotyczące ceny oraz sposób oceny ofert:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1 wzór formularza oferty) – zawierającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.
  2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: cena ofertowa brutto 100 %.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną i podpisaną ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 23 marca 2021 roku do godz. 15.00 (włącznie) – decyduje data wpływu oferty:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

–  pocztą na adres: Miasteczko Westernowe Mrongoville sp. z o.o., ul. Kopernika 11, 10-700 Mrągowo lub

– pocztą elektroniczną na adres : biuro@mrongoville.pl

VII.  Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Radosław Nowosielski, tel. 502 538 766,

e-mail:  prezes@mrongoville.pl

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od złożenia zamówienia bez podania przyczyny.

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy aby dokonał wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
  2. Oferta – opis z grafiką poglądową

          Z upoważnienia Artur Medrzycki – Dyrektor ds. administracyjno-prawnych

                                                                                                      /-/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *