REGULAMIN MIASTECZKA WESTERNOWEGO MRONGOVILLE
położonego przy ul. Młynowej 50 w Mrągowie

prowadzonego przez firmę Miasteczko Westrernowe „Mrongoville” sp. z o.o.

Zwanego dalej „Miasteczkiem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pobyt na terenie Miasteczka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Miasteczku Westernowym Mrongoville jest dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby nie zakwaterowane w Miasteczku Westernowym Mrongoville, a przebywające w nim po godz. 23.00* zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia, chyba że uczestniczą one w imprezie organizowanej w miasteczku. Niezgłoszenie w Recepcji dodatkowej osoby nocującej w domku lub apartamencie w miasteczku równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł/ dobę.
 4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownictwa Miasteczka.
 5. Na terenie Miasteczka zabrania się organizacji imprez, używania otwartego ognia
  (w tym ognisk czy grilla) bez zgody Kierownictwa Miasteczka.

ZASADY ZAKWATEROWANIA

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Miasteczka: w pokojach gościnnych, w domkach, w budynkach oraz  na polu namiotowym zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami rezerwacji.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11:00 dnia następnego
 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Miasteczka w celu korzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:

– dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,

– wniesienia opłat za pobytu w Miasteczku według Cennika

4. W godzinach od 22:00 do 6:00 rano Miasteczko jest zamknięte z wyjątkiem sytuacji gdy odbywa się impreza organizowana przez Miasteczko. W pozostałych sytuacjach, wjazdy na teren Miasteczka należy uzgadniać z recepcją lub kierownictwem Miasteczka.

5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

– będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

– które zachowują się w sposób agresywny lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny;

– które nie poinformowały i nie uzyskały zgody na organizację zorganizowanej imprezy.

6. Przekazanie i zdanie pokoju gościnnego, domku, budynku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Miasteczka.

7. Z chwilą przyjęcia kluczy do pokoju gościnnego, budynku lub domku, zameldowany GOŚĆ staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia. W przypadku stwierdzenia braków, fakt ten należy zgłosić personelowi Miasteczka lub kierownictwu w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca pokoju gościnnego, budynku lub domku.

8. Zgubienie klucza przez GOŚCIA skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 80 zł lub dorobieniem go na własny koszt.

9. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania wynajmowanego lokalu.

10. W domkach zabrania się w szczególności:

– PALENIA TYTONIU LUB INNYCH SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH,

– WYNOSZENIA Z POKOI GOŚCINNYCH, BUDYNKÓW LUB DOMKU PRZEDMIOTÓW, STANOWIOĄCYCH JEGO WYPOSAŻENIE,

– POZOSTAWIANIA BEZ NADZORU WŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM.

11. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, po dokonaniu meldunku w Recepcji i opłaceniu pobytu.

12. Na terenie wyznaczonym jako pole namiotowe/ kempingowe w szczególności zabrania się:

– kopania rowów i dołów,

– niszczenia roślinności, wycinania krzewów oraz drzew,

– niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla GOŚĆI do użytkowania.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Przebywanie na terenie Miasteczka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych GOŚĆI, personelowi Miasteczka oraz mieniu Miasteczka.
 2. Prosimy o zachowywanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 07:00 rano*
 3. Na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville zabrania się używania przenośnego sprzętu nagłaśniającego zakłócającego wypoczynek innym wczasowiczom.
 4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Miasteczku mogą zostać z niego usunięte bez prawa jakiegokolwiek odszkodowania.
 5. Istnieje możliwość ustawiania grillów przez GOŚĆI ale tylko w miejscach Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.wyznaczonych przez kierownictwo lub personel Miasteczka. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez personel Miasteczka miejscu.
 6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
 7. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 8. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Miasteczka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Miasteczka
 9. Przed opuszczeniem Miasteczka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady lub miejsce wyznaczone przez Personel.
 10. Miasteczko Westernowe Mrongoville sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Miasteczka.

ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW

 1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Miasteczka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się parkowania pod domkami oraz wjazdu na tereny zielone Miasteczka.
 3. Parking na terenie Miasteczka jest parkingiem niestrzeżonym.
 4. Miasteczko Westernowe Mrongoville sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

ZGODA NA UDOSTEPNINIANIE WIZERUNKU

Pobyt w Ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności Miasteczka Westernowego Mrongoville sp. z o.o. Oświadczenie o jakim mowa jest równoznaczne z wyrażeniem przez gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Goście korzystający z usług Miasteczka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i obsługi Miasteczka.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio kierownictwu Miasteczka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r.

 

 • * nie dotyczy sytuacji gdy są organizowane iventy przez Miasteczko Westernowe Mrognoville.