ul. Młynowa 50, 11-700 Mrągowo
+48 501 305 555
biuro@mrongoville.pl

Ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki.

Miasteczko Westernowe Mrongoville - Wyjątkowa rozrywka na Warmii i Mazurach

Ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki.

Mrągowo, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej równowartość 30 000 euro, realizowane: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 288 z późn. zm.)

I.   Zamawiający:

Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie przy ul. Mikołaja Kopernika 11.

Reprezentowana przez  Dyrektora Zarządu –  Radosława Nowosielskiego

adres korespondencyjny/osoba do kontaktu:

ul. Mikołaja Kopernika 11,  10-700 Mrągowo

tel. 502 538 766 /Radosław Nowosielski/

prezes@mrongoville.pl

   II.   Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki.

Zakres zamówienia publicznego:

–     prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,

–     prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

–     sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji VAT,

–     sporządzanie miesięcznych wydruków obrotów i sald,

–     ustalenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie i składanie deklaracji rocznej CIT,

–     przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości zobowiązań podatkowych (osobiście w siedzibie Biura lub, na życzenie Zleceniodawcy, telefonicznie albo pocztą elektroniczną),

–     zamknięcia ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,

–     sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (w tym m.in, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) i przekazywania ich do właściwych urzędów; termin sporządzenia sprawozdania finansowego – do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy, pod warunkiem otrzymania od Zleceniodawcy wszelkich informacji dotyczących zamykanego roku do 28 lutego roku następującego po roku, którego dane dotyczą,

–     prowadzenie innych  obowiązujących ewidencji, w tym między innymi: wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rejestru wymagalnych zobowiązań spółki.

–     sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych, ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek,

–     sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,

–     sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń,

–     wydawanie zaświadczeń, na wniosek pracownika, o jego wynagrodzeniu,

–     sporządzanie informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej,

–     sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),

–     sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).

III. Termin realizacji zamówienia publicznego:

Od momentu podpisania umowy (przewidywany termin jej obowiązywania do 1 września 2020 r.), przy czym odpowiedzialność Biura za prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje okres obrachunkowy od dnia 01.08.2020 roku.

IV.  Wymagania dotyczące  Wykonawcy:

a. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
    technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b. sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia;
d. nie podleganie wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

V. Wymagania dotyczące ceny oraz sposób oceny ofert:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny (załącznik nr 1 wzór formularza oferty) – zawierającej wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia opisanego w pkt II. Należy podać cenę w wysokości brutto, z wyszczególnieniem wartości netto i podaniem wartości podatku VAT.
  2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium:  cena ofertowa brutto 100 %.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną i podpisaną ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 19 sierpnia 2020 roku do godz. 10.00 (włącznie) – decyduje data wpływu oferty:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

–  pocztą na adres: Miasteczko Westernowe Mrongoville sp. z o.o. ,  ul. Kopernika 11,  10-700 Mrągowo lub

– pocztą elektroniczną  na adres :  biuro@mrongoville.pl

VII.  Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Radosław Nowosielski, tel. 502 538 766, e-mail:  prezes@mrongoville.pl

VIII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od złożenia zamówienia bez podania przyczyny.

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej i zapoznania się z dotychczas prowadzonymi księgami Spółki w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
  2. Link do dokumentu ogloszeni

Radosław Nowosielski – Dyrektor Zarządu