ul. Młynowa 50, 11-700 Mrągowo
+48 501 305 555
biuro@mrongoville.pl

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko: Dyrektor ds. Administracyjno-prawnych (1 etat)

Miasteczko Westernowe Mrongoville - Wyjątkowa rozrywka na Warmii i Mazurach

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko: Dyrektor ds. Administracyjno-prawnych (1 etat)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH (1 etat)

Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o., zatrudni pracownika na stanowisku
Dyrektora ds. administracyjno-prawnych.

 1. Od kandydata oczekujemy (wymogi formalne):
  a) posiadania wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub administracja (ukończona na Wydziale Prawa),
  b) posiadania co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 2. Oferujemy:
  -stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego,
  -korzystne wynagrodzenie:
  a) w pierwszych trzech miesiącach pracy 2.500 zł netto (na rękę),
  b) co sześć miesięcy premia uznaniowa (uzależniona od wysokości wypracowanego zysku Spółki).
 3. Zgłoszenia do konkursu należy:
  -przesłać kurierem/pocztą, do siedziby Spółki Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 11, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko – Dyrektor ds. administracyjno-prawnych”, lub -przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@mrongoville.pl.
  UWAGA: Oryginały dokumentów przekazane w zgłoszeniu (wymienione w pkt. 4) należy dostarczyć/okazać podczas rozmowy kwalifikacyjnej (o której mowa w pkt. 5).
  3a. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku, do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu.
  3b. Zgłoszenia kandydatów złożone lub otrzymane po upływie terminu wskazanego w pkt 3a, nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
  a) CV,
  b) list motywacyjny, wraz z podaniem nr tel. kandydata,
  c) kopię dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie, o którym mowa w pkt. 1a,
  d) kopię świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o
  pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na
  podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, o których
  mowa w pkt. 1b,

e) kopię dokumentów poświadczających posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, o których mowa w pkt. 1c,
f) ewentualne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie,
g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
i) oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom: wynikającym z przepisów prawa (w tym
ograniczeniom wynikających z posiadanych umów cywilno-prawnych), ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach handlowych lub Spółce,
j) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa lub przestępstwa karnoskarbowe i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, jak i karnoskarbowego, k) oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze
mnie stanowisko”.

 1. Z kandydatami spełniającymi kryteria formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna (dzień i godzina rozmowy ustalona zostanie indywidualnie z każdym kandydatem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).
  6.W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenione będą: kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na aplikowanym stanowisku, w tym: znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem
  jednostek samorządu terytorialnego, umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz komunikatywność.
 2. Kandydatowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacji, zostanie
  zaproponowana umowa o pracę na stanowisku Dyrektora ds. administracyjno-prawnych. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (dalej: RODO) informuję, że:
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, adres: ul. Mikołaja Kopernika 11, 11-700 Mrągowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306652, e-mail: biuro@mrongoville.pl, tel.: +48 502 538 766.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.:
  a)tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych w jednym lub
  większej liczbie celów, oraz c)tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu:
  przeprowadzenia procesu rekrutacji,
  podjęcia wszelkich wymaganych działań poprzedzających zawarcie umowy cywilnoprawnej,
  zawarcia umowy cywilnoprawnej,
  wykonania umowy cywilnoprawnej,
  dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
  obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy,
  realizacji obowiązków publicznoprawnych, w tym rachunkowych i podatkowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do:

bezskutecznego zakończenia procesu rekrutacji,
końca okresu obowiązywania umowy oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
końca okresu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania takiej zgody.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw, należy
  skierować żądania na adres e-mail: biuro@mrongoville.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową wszczęcia tego procesu.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi uprawnieni pracownicy, podwykonawcy i
  podmioty z którymi współpracujemy, tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.
  Osoba wyznaczona do kontaktu w związku z procesem rekrutacji:
  Radosław Nowosielski, tel. 502538766, e-mail:prezes@mrongoville.pl

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

Zapraszam do naszego Zespołu !
Radosław Nowosielski-Dyrektor Zarządu

/-/