ul. Młynowa 50, 11-700 Mrągowo
+48 501 305 555
biuro@mrongoville.pl

Ogłoszenie: Nabór na pracownika – Dyrektor Festival Cafe

Miasteczko Westernowe Mrongoville - Wyjątkowa rozrywka na Warmii i Mazurach

Ogłoszenie: Nabór na pracownika – Dyrektor Festival Cafe

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO –  DYREKTOR RESTAURACJI FESTIVAL CAFE

Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie przy ul. Mikołaja Kopernika 11, zatrudni pracownika na stanowisku Dyrektora Restauracji Festival Cafe przy ul. Jaszczurcza Góra 10 (pod amfiteatrem), w miejscowości Mrągowo. Do zadań Dyrektora będzie należało: zarządzanie finansami, pracownikami oraz strategią marketingową restauracji.

1. Od kandydata oczekujemy (wymogi formalne):

a) posiadania wykształcenia minimum średniego lub wykształcenia średniego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,

b) posiadania co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 

 c) posiadania doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych albo wynikających
z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub związanej z branżą gastronomiczną.

2. Kryteria dodatkowe. W procesie naboru dodatkowo punktowane będzie wykazanie przez kandydata doświadczenia w branży gastronomicznej/restauracji, zakresie:
– zarządzania finansami (+5 punktów),
– zarządzania zasobami ludzkimi (+5 punktów),
– zarządzania strategią marketingową  (+5 punktów). 

3. Oferujemy:

– zatrudnienie na czas określony (umowę zlecenia) w okresie od 15 czerwca do 30 września 2020 r.,
  z możliwością jej dalszego przedłużenia,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– wynagrodzenie – 28 zł brutto za godzinę.

4. Zgłoszenia do konkursu należy:
– przesłać kurierem/pocztą lub dostarczyć osobiście, pod adres Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 11, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Restauracji Festival Cafe”.

UWAGA: Oryginały dokumentów przekazane w zgłoszeniu (wymienione w pkt. 5) należy dostarczyć/okazać podczas rozmowy kwalifikacyjnej (o której mowa w pkt. 6).

4a. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 12 czerwca 2020 roku, do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu).

4b. Zgłoszenia kandydatów złożone lub otrzymane po upływie terminu wskazanego w pkt 4a, nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

a) CV,
b) list motywacyjny, wraz z podaniem nr tel. kandydata,
c) kopię dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie, o którym mowa w pkt. 1a,

d) kopię świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, o których mowa w pkt. 1b,

e) ewentualne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie opisane w pkt 2,

f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

h) oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom: wynikającym z przepisów prawa (w tym ograniczeniom wynikającym z posiadanych umów cywilno-prawnych), ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach handlowych lub Spółce,

i) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa lub przestępstwa karnoskarbowe i oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, jak
i karnoskarbowego,

j) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym w procesie zatrudnienia”.

k) dopuszcza się złożenie oświadczeń o których mowa w ppkt. od f) do j) na jednym formularzu.

6. Z kandydatami spełniającymi kryteria formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 13 czerwca 2020 r. (godzina rozmowy ustalona zostanie indywidualnie
z każdym kandydatem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

7. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Dyrektora (na tym etapie rekrutacji Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów) a w szczególności :

– wiedzę o działalności podmiotów świadczących usługi gastronomiczne (5 punktów),
– znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, związanych z prowadzeniem restauracji (5 punktów),
– znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (5 punktów),
– umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz komunikatywność (5 punktów).

8. Kandydatowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacji i jednocześnie nie mniejszą niż 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproponowana umowa zlecenia na stanowisku Dyrektora operacyjnego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Miasteczko Westernowe Mrongoville sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, adres: ul. Mikołaja Kopernika 11, 11-700 Mrągowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306652.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.:

 1. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów,
 2. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • podjęcia wszelkich wymaganych działań poprzedzających zawarcie umowy cywilnoprawnej,
 • zawarcia umowy cywilnoprawnej,
 • wykonania umowy cywilnoprawnej,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy,
 • realizacji obowiązków publicznoprawnych, w tym rachunkowych i podatkowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do:

 • bezskutecznego zakończenia procesu rekrutacji,
 • końca okresu obowiązywania umowy oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 • końca okresu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania takiej zgody.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw, należy skierować żądania do spółki Miasteczko Westernowe Mrongoville sp.z o.o.

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową wszczęcia tego procesu.      

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi uprawnieni pracownicy, podwykonawcy i podmioty z którymi współpracujemy, tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.   

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.